loading
Dane zostały zapisane


loading
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności eDoktor24.pl

 1. Co to jest ‚‚polityka prywatności‘‘?

  Polityka prywatności stanowi zbiór podstawowych zasad i wiadomości informujących oraz regulujących sposób wprowadzania lub przetwarzania przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych użytkowników prowadzonego przez nas serwisu internetowego.
 2. Po co firma Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zbiera dane osobowe?

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. zbiera dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych za pośrednictwem serwisu www.edoktor24.pl oraz umieszczenia ich w celu edukacyjnym w repozytorium porad serwisu www.edoktor24.pl.
 3. Administrator danych osobowych

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941. Metoda kontaktu: abi@edoktor24.pl. Dane osobowe zwykłe i Dane osobowe medyczne udostępnione przez Użytkownika e-PACJENT w celu świadczenia Usług przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych w zbiorze danych osobowych zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nr 015413/2013.

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000173318.

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. prowadzi za pośrednictwem serwisu internetowego www.edoktor24.pl działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej oraz działalność związaną z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

 4. Środki zabezpieczenia danych

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wdrożyła zaawansowane środki zapobiegawcze, zabezpieczające dane osobowe przed niekontrolowanym lub nieuprawnionym dostępem do nich, w szczególności: wdrożono odpowiednie procedury oraz polityki bezpieczeństwa; dane przechowywane w profesjonalnym data center spełniają wymagania TIER 3; macierze dyskowe, na których zainstalowano serwis, są szyfrowane.

  Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stosuje się do wymagań Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2016 r. Dz. U. poz. 922 ze zm.), w tym art. 36-39a wdrożywszy wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa na poziomie wysokim w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i serwisy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024).
 5. Udostępnianie danych

  Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z tym, że dla należytej jakości świadczonej usługi, w trakcie jej świadczenia oraz anonimizowania, dane przetwarzane będą przez Użytkownika e-DOKTOR, tj. lekarza(y) świadczącego na zlecenie Edoktor24.pl Sp. z o.o. usługę w ramach serwisu www.edoktor24.pl w trybie powierzenia przetwarzania danych. Oznacza to, że zgodnie z zasadami przyjętymi przez Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nikt poza naszą firmą oraz lekarzami udzielającymi świadczeń zdrowotnych nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią uprawnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego organy władzy publicznej (jak policja, prokuratura czy centralne biuro śledcze).
 6. Przysługujące uprawnienia

  Udostępniając swoje dane osobowe, właściciel danych ma prawo do szeregu działań, a przede wszystkim do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji;
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  • jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  Niniejsze uprawnienia wynikają z zapisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

  W celu realizowania swoich praw dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Użytkownik może skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@edoktor24.pl. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem iod@edoktor24.pl.
 7. Jakie dane są przekazywane/zbierane przez serwis eDoktor24.pl?

  Administratorem przekazanych danych osobowych jest Edoktor24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stanisława Noakowskiego 4 lok. 12, 00-666 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000444941.

  Dane osobowe
  imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, płeć, tytuł naukowy, numer telefonu.

  Dane do faktury
  imię i nazwisko/nazwa firmy, dla której wystawiamy fakturę, adres, NIP, numer rachunku bankowego.

  Dane medyczne
  pliki DICOM (po usunięciu imienia i nazwiska użytkownika), opis problemu z jakim zgłosił się użytkownik, pytania do lekarza, odpowiedzi lekarzy na pytania, ankieta o stanie zdrowia, zapis czatu tekstowego.

  Informacje finansowe
  koszt poszczególnych konsultacji, status płatności.

  Pozostałe dane
  rekomendacje użytkowników dla poszczególnych lekarzy.

  Należy podkreślić, że przetwarzane dane o stanie zdrowia są wrażliwymi danymi medycznymi, które serwis przetwarza na mocy dobrowolnie wyrażonej zgody przez osobę chcącą skorzystać z porady medycznej.
 8. Informacje uzupełniające

  Ustawami, które szczególnie determinują sposób pracy i zabezpieczenia przetwarzanych danych są:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz. 1024);
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm.);
  • Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2011 nr 277 poz. 1634)
 9. Polityka plików cookies

  Szczegółowe informacje znajdują się tutaj: Polityka plików cookies.
Pobierz politykę prywatności w wresji PDF: Plik